Функциялар

Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 20.03.2015 жылғы №226 бұйрығына сәйкес, "Электр энергиясы мен қуаты рыногының қазақстандық операторы" акционерлік қоғам Орталықтандырылған сауда нарығының операторы болып белгілінген, осыған сәйкес, Қоғам:

1) спот - сауда-саттығын ұйымдастыру мен жүргiзудi жүзеге асырады;

2) электр энергиясының орталықтандырылған саудасын орта мерзімді (апта, ай) және ұзақ мерзімді (тоқсан, жыл) кезеңдерге, сондай-ақ электр қуатының орталықтандырылған сауда-саттығын бір жылға ұйымдастыруды және өткізуді жүзеге асырады;

3) электр энергиясы көтерме сауда нарығы субъектiлерiнiң электр энергиясының орталықтандырылған сауда нарығына қол жеткiзуiне тең жағдайлар жасауды қамтамасыз етедi;

4) сауда-саттыққа қатысушылар, энергия өндіруші ұйымдар мен бірыңғай сатып алушының берген өтінімдері (беру күні мен уақыты, бағасы, көлемі) туралы ақпаратты және сауда-саттық нәтижелерін (мәмілені жасасу күні мен уақыты, бағасы, көлемі, құны, мәміле тараптары) қамтитын электр энергиясы мен қуаты сауда-саттығының қорытындыларына ашық қолжетімділікті қамтамасыз етеді;

5) электр энергиясы көтерме сауда нарығы субъектiлерiнiң электр энергиясының орталықтандырылған саудасының ережелерiнде белгiленген талаптарға сай келуiн айқындайды;

6) электр энергиясының орталықтандырылған сауда-саттықтарында электр энергиясын сатып алу-сату жөнiнде жасалған мәмiлелердi тiркеу мен есепке алуды жүзеге асырады;

7) өз құзыретi шегiнде электр энергиясы көтерме сауда нарығының субъектiлерiн орталықтандырылған сауда-саттықта қалыптасқан электр энергиясының индикативтiк бағалары жөніндегі ақпаратпен және басқа да нарықтық ақпаратпен қамтамасыз етедi;

7) спот-сауда-саттықта жасалған мәмілелер бойынша қаржылық өзара есеп айырысуды ұйымдастырады және жүргізеді.

Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 06.06.2023 жылғы №211 бұйрығына сәйкес, "Электр энергиясы мен қуаты рыногының қазақстандық операторы" акционерлік қоғам Теңгерімдеуші нарықтың есеп айырысу орталығы болып белгілінген, осыған сәйкес, Қоғам:

1) электр энергиясының теңгерімдеуші нарығының субъектілерімен теңгерімдеуші электр энергиясын және теріс теңгерімсіздіктерді сатып алу-сату шарттарын жасасады;

2) электр энергиясының теңгерімдеуші нарығында теңгерімдеуші электр энергиясын және теріс теңгерімсіздіктерді сатып алу-сатуды жүзеге асырады;

3) уәкілетті орган бекіткен тәртіпке сәйкес Қазақстан Республикасының біртұтас электр энергетикасы жүйесін теңгерімдеудің әрбір аймағы шеңберінде теңгерімдеуші электр энергиясын сатуға және теріс теңгерімсіздіктерді сатып алуға сағаттық орташа өлшемді бағаларды есептеуді жүзеге асырады;

4) операциялық сағаттың қорытындылары бойынша теңгерімдеуші нарықта аукцион бағалары туралы ақпараттың қолжетімділігін үздіксіз қамтамасыз етеді;

5) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен электр энергиясының теңгерімдеуші нарығы субъектілерінің теңгерімдеуші электр энергиясы мен теңгерімсіздіктерінің сағаттық көлемдерін есептеуді жүзеге асырады;

6) теңгерімдеуші электр энергиясына шекті тарифті және теріс теңгерімсіздіктерге шекті тарифті айқындайды;

7) уәкілетті орган айқындаған тәртіппен теңгерім провайдерлерінің тізбесін қалыптастырады;

8) уәкілетті орган айқындаған жағдайларда және тәртіппен энергия беруші ұйымдармен электр энергиясын беруге арналған шарттарды жасасады және электр энергиясын беру бойынша көрсетілетін қызметтерге ақы төлейді;

9) уәкілетті орган бекіткен үлгілік нысан бойынша теңгерімдеуші нарықтың барлық субъектілерімен қосылу шартын жасасады;

10) қосылу шарты шеңберінде теңгерімдеуші нарық субъектілері арасындағы теңгерімдеуші электр энергиясын және теңгерімдеуші нарықтағы теріс теңгерімсіздіктерді сатып алу (сату) жөніндегі міндеттемелер бойынша өзара есепке жатқызуларды жүзеге асырады;

11)Қазақстан Республикасының «Электр энергетикасы туралы» Заңда көзделген өзге де функцияларды жүзеге асырады.

Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 07.08.2021 жылғы №280 бұйрығына сәйкес, "Электр энергиясы мен қуаты рыногының қазақстандық операторы" акционерлік қоғам Аукциондық сауда-саттықты ұйымдастыруды және өткізуді жүзеге асыратын аукциондық сауда-саттықты ұйымдастырушы болып белгілінген, осыған сәйкес, Қоғам:

1) сауда жүйесінің аукциондық сауда-саттықты өткізу бойынша жұмысқа қабілетін қамтамасыз етеді;

2) аукциондық сауда-саттықты өткізу бойынша әдістемелік нұсқаулар мен регламенттерді әзірлейді және бекітеді;

3) қатысушыларға аукциондық сауда-саттыққа қол жеткізу үшін тең жағдайларды қамтамасыз етеді;

4) қатысушылардың қызметкерлеріне сауда жүйесінде жұмыс істеу бойынша нұсқама өткізеді;

5) уәкілетті органмен және қаржы-есеп айырысу орталығымен аукциондық сауда-саттықты ұйымдастыру және өткізумен байланысты мәселелер бойынша өзара іс-қимыл жасайды;

6) ресми интернет-ресурста Аукциондық сауда-саттық жеңімпаздарының тізілімін жариялайды.

Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 06.09.2021 жылғы №283 бұйрығына сәйкес, "Электр энергиясы мен қуаты рыногының қазақстандық операторы" акционерлік қоғам Электр энергетикасы саласындағы технологиялық құзыреттердің салалық орталығы болып белгілінген, осыған сәйкес, Қоғам:

1) әзірлеуге қатысу және ұйымдастыру инновациялық саясатты іске асыру және үйлестіру: электр энергетикасы субьектілерінің, тұтынушыларды, ғылыми және білім беру ұйымдарының, отандық өндірушілердің, инвесторлардың және мемлекеттік құрылымдардың; 2) қамтамасыз ету тиімді өзара іс-қимыл жетекші жоғары оқу орындарының, ғылымизерттеу институттары, жетекші отандық кәсіпорындардың электр энергетикасы саласын және мемлекеттік құрылымдардың;

3) келісімділігін қамтамасыз ету саласындағы саясатты зияткерлік меншік және инновациялар;

4) біріктіру, барлық мүдделі тараптардың ресурстарын ілгерілету үшін салалық технологиялық даму трансферті ең озық қолжетімді технологияларды, құзыреттілікті арттыру (теориялық және практикалық білімдерін, қабілеттерін қызметкерлерінің) әзірлеу стратегиялық пайымын және өзіміздің инновациялық және ғылыми-техникалық саланы дамыту;

5) жәрдемдесу саланы кадрлық қамтамасыз ету жолымен анықтау күтілетін өзгерістер қызметкерлердің құзыреттілігін және мамандық әзірлеуге қатысу стандарттар мен білім беру бағдарламаларын;

6) құру/мақсаты және жұмысты үйлестіру орталықтарын құзыреті ахуалдық талдау орталығының және халықаралық әріптес жобалау жұмыстары және энергетика саласындағы;

7) ақпараттық және әдістемелік қолдау, жобаларды іске асыру;

8) орындалуы қойылған ҚР ЭМ - KPI және есептерді жүйелі түрде беруді қабылданатын шаралар туралы бағалау жүргізу үшін;

9) әзірлеу және бекіту Регламентін жобалық басқару.